Beoordelingen - Stichting Soccerplus

Beoordelingen

Zowel voor, tussen en tijdens het eind van het seizoen zullen er voor de spelers uit de academy teams (evaluatie)gesprekken plaatsvinden.
Meetpunten zijn hierbij kwaliteit, gedrag speler in- en buiten het veld, gedrag ouder, trainingsopkomst (opkomst van alle trainingen wordt digitaal  bijgehouden in het SpelerVolgSysteem), leerbaarheid, uitslag Fitheidstesten en gedrag ouders bij wedstrijden en trainingen.
Aan de hand hiervan wordt eind van het seizoen besloten met welke spelers we eind van het seizoen verder willen gaan voor een selectieteam en met welke  niet. 

Percentage trainingsopkomst, geboortemaand en biologische dispensatie

Spelers die voor trainingsopkomst een percentage hebben tussen de 71% en 90% zullen de eindbeoordeling "twijfel" ontvangen.
Spelers met een percentage trainingsopkomst van 70% of lager zullen de beoordeling "afscheid" ontvangen.
De trainingen worden berekend vanaf start Pre-season periode in de zomervakantie.

Bij de beoordelingen wordt rekening gehouden met de geboortemaand en het geboortejaar van de speler maar ook met fysiek (biologische dispensatie).
Een speler die met (biologische) dispensatie in een team met geboortejaar lager speelt maar niet in de maanden november of december is geboren kan maximaal de beoordeling oranje ontvangen.
Indien een speler in een team van een hoger geboortejaar speelt zal deze altijd de beoordeling groen ontvangen.

GESPREKKEN

POP   gesprek

In september ontvangen alle academyspelers vanaf de O9 een uitnodiging voor het POP gesprek.
In dit persoonlijke gesprek is voornamelijk de speler aan zet en deze geeft kort aan wat zijn/haar leerdoelen zijn voor aankomend seizoen.
Het POP formulier zal door de contactouder worden uitgereikt.

Spelers vullen zelf het formulier in en nemen dit mee naar gesprek.
Het POP gesprek is verplicht en zonder gesprek zullen er ook gedurende het seizoen geen verdere beoordelingsgesprekken plaatsvinden.
Speler komt hierdoor automatisch op de beoordelingskleur "rood" te staan bij het tussentijdse gesprek.
Bij het POP gesprek mag  er t/m O11 (als toehoorder) maximaal 1 ouder bij zitten.
Bij O12 en hoger zal het gesprek met minimaal 2 stafleden plaatsvinden en is er geen ouder bij.

Stoplichtgesprek 

Net na de winterstop volgt een "stoplichtgesprek".
Dit is een tussentijdse evaluatie waarbij de volgende maatstaven worden aangehouden: rood = nog niet voldoende, oranje = twijfel en groen = positief.
De trainer(s) stellen hierbij een advies op omtrent de beoordeelde kleur en in de regel zal dit advies worden gevolgd door het Hoofd Opleidingen en de Technisch Coordinator.
Criteria hierbij zijn behalve kwaliteit en leerbaarheid ook opkomstpercentage trainingen, uitslag Fitheidtesten en gedrag ouders naar de staf en/of andere ouders.

Alle spelers worden ongeacht de kleur van de beoordeling gebeld.
Spelers met een tussentijdse beoordeling Rood of Oranje zullen worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met hun eigen trainer om de verbeterpunten te benoemen en eventueel een plan van aanpak op te stellen.
Bij dit gesprek moet maximaal 1 ouder aanwezig zijn.

Eindbeoordeling

Uiterlijk medio april wordt door de trainer(s) een definitief advies gegeven aan de Technische Commissie omtrent de definitieve beoordeling van de spelers. 
Bij het eindgesprek wordt het advies en met name de tot stand koming van het advies van de trainers (kritisch) bekeken door het Hoofd Opleidingen en de Technisch Coordinator.
Deze kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van het advies van de trainer(s).
De beoordeling bij het eindgesprek kan maximaal 1 tree afwijken van het stoplichtgesprek.
Bij het eindgesprek moet minimaal 1 ouder aanwezig zijn (zowel bij een fysiek als bij een telefonisch gesprek).

GEVOLGEN EINDBEOORDELING

A: een speler heeft eindbeoordeling "positief" ontvangen zal medio april telefonisch het advies doorkrijgen van de coordinator of trainer.

Voor spelers met in eerste instantie de beoordeling "positief" maar die stagetrainingen volgen bij een andere amateurvereniging zal de beoordeling gewijzigd twijfel of afscheid/.
Spelers die een leeftijdscategorie ouder worden doorgeschoven ontvangen automatisch de eindbeoordeling groen.

Spelers die een leeftijdsgreep jonger worden ingedeeld in een team en niet geboren zijn in november of december  ontvangen automatisch de beoordeling twijfel.

B: een speler zal eindbeoordeling "twijfel" ontvangen op basis van:

- twijfel bij de staf of er nog voldoende progressie kan volgen

- ongewenst gedrag speler en/of ouder in en/of rondom het veld en/of in de kleedkamer

- ouders die meermalen bewust of of onbewust hebben aangegeven het niet eens te zijn met de visie en/of de werkwijze en/of de richtlijnen van Soccerplus SA

- veelvuldig te laat

- als gevolg van het percentage trainingsopkomst

- uitslag Fitheidtesten (2x per seizoen) onvoldoende

- niet tijdig invullen ontvangen formulier her-inschrijving voor nieuwe seizoen

- spelers  die met dispensatie uitkomen in een team van een geboortejaar jonger maar niet on de maanden november of december zijn geboren.

De speler zal dit uiterlijk medio april zijn/haar beoordeling telefonisch  of in fysiek (groeps)gesprek doorkrijgen .

Spelers met eindbeoordeling "twijfel" zijn vrij om alvast uit te kijken naar een andere vereniging en hier ook stagetrainingen- en/of wedstrijden te spelen mits deze op tijden vallen die conflicterend zijn met de tijden van het huidige team.
Voor toelichting op de beoordeling kan een gesprek met de trainer en/of coordinator worden aangevraagd.

Aan spelers die de beoordeling twijfel ontvangen zal uiterlijk 31 mei 2023 duidelijk worden gemaakt of het eindoordeel definitief positief wordt of we afscheid van elkaar nemen.

C: een speler zal eindbeoordeling afscheid ontvangen op basis van:

- onvoldoende kwaliteit of perspectief op verbetering

- meerdere malen ongewenst gedrag speler en/of ouders in en rond het veld en/of kleedkamers en/of complex

- als gevolg van te laagvpercentage van de trainingsopkomst

- meer dan tweemaal afwezig is geweest zonder afmelding op de voorgeschreven wijze (vooraf met reden, in de groepsapp).

- structueel ontevreden ouders waarvan wij overtuigd zijn dat deze bij een vereniging met een ander beleid/visie beter af zijn

- zonder toestemming een (stage)training en/of wedstrijd volgen bij een amateurvereniging

Spelers met eindbeoordeling "afscheid" zijn vrij om alvast uit te kijken naar een andere vereniging en hier stagetrainingen en/of wedstrijden te spelen mits deze op tijden vallen die niet conflicterend zijn met de tijden van het huidige team.
De beoordeling "afscheid" zal telefonisch worden medegedeeld.
Voor toelichting op de beoordeling kan een gesprek met de trainer en/of coordinator worden aangevraagd.

D: uitschrijving op basis van gedrag

Indien een speler niet op basis van voetbalkwaliteiten maar op basis van gedrag (ouder) als eindoordeel "afscheid" ontvangt kan deze hier uitsluitend tegen in beroep bij het bestuur.
Dit kan door een gemotiveerde mail te sturen naar publiekszaken@stihting-soccerplus.nl.
De betrokken bestuursleden zullen op basis van gesprekken en eerdere rapportages de beoordeling nogmaals bekijken en daaruit kan voortvloeien dat het eindoordeel nogmaals zal worden besproken of dat besloten was dat dit terecht is.

Op 1 juni 2023 worden alle huidige leden automatisch uitgeschreven als lid van Betrokken Spartaan.
Spelers die de inschrijflink op tijd invullen (dus uiterlijk 1 mei 2023) en de aanbetaling binnen de termijn voldoen worden door ons heringeschreven voor het nieuwe seizoen 2023-2024.
Wordt de inschrijflink niet (tijdig) ingevuld, dan hoeft niet te worden opgezegd want de uitschrijving gaat dan automatisch.
Bij een contributieachterstand zal er wel een financiele blokkade worden aangemaakt worden in Sportlink en is de speler pas speelgerechtigd bij een andere vereniging na betaling van het openstaande bedrag.

LET OP:

Een speler die is reeds aangenomen bij een BVO of die een proeftraining heeft aangevraagd bij een andere amateurvereniging krijgt geen eindbeoordeling.

Spelers met een positieve eindbeoordeling dienen uiterlijk 30 april zich te her-inschrijven middels de toegezonden link.

Na deze datum zal de beoordeling worden gewijzigd in "twijfel".


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!